AMOR A LA MÚSICA

MOZART està tocant música, al seu voltant estan les seues fans; una estirant-lo de la xorrera per tindre un record, un altra esperant un autògraf i l´ultima s´ha quedat sense paraules de l´emoció.

Músic mestre del Classicisme, quasi causa un cataclisme, entre totes les fans ansioses, de les seues notes prodigioses.

AMOR A LA MÚSICA

MOZAR está tocando música, a su alrededor están sus fans; una estirando de la “xorrera” para tener un record, otra esperando un autógrafo y la ultima se ha quedado sin palabras de la emoción.

Músico maestro del Clasicismo, casi causa un cataclismo, entre todos los fans ansioso, de sus notas prodigiosas.

LOVE OF MUSIC 

MOZART is playing music, being around her fans, one pulling the "xorrera" to have a record, another waiting for an autograph and the last was speechless with excitement.